Difference between revisions of "Main Page"

From Open Source Bridge
Jump to: navigation, search
m
m
Line 1: Line 1:
[https://shophoahcm.com/shop-hoa-luu-ly-quan-12/ Shop hoa lưu ly quận 12] Tươi Ph&uacute; Nhuận, Cửa H&agrave;ng B&aacute;n Hoa Tươi Tại Quận Ph&uacute; Nhuận Giao Hoa Tươi Tại Nh&agrave;,<br />Mẫu Hoa Đẹp Mang Phong C&aacute;ch trẻ Trung Hiện Đại - tư vấn nhiệt t&igrave;nh - gi&aacute; cạnh tranh<br /><br /><br />Cửa h&agrave;ng hoa tươi Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, cửa h&agrave;ng hoa tươi đẹp Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, cửa h&agrave;ng hoa tươi tại Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, cửa h&agrave;ng hoa tươi ở Quận Ph&uacute; Nhuận HCM,<br />- Vơi Sụ Thay đổi của c&ocirc;ng nghệ , xưa ch&uacute;ng ta phải đi tim cửa h&agrave;ng hoa tươi tại ph&uacute; nhuận hay đi t&igrave;m mất rất nhiều thời gian cho một c&ocirc;ng việc đặt hoa gửi tặng đối t&aacute;c, th&igrave; nay c&ocirc;ng việc đ&oacute; đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n vất vả như trước nữa, ch&uacute;ng t&ocirc;i mở b&aacute;n h&agrave;ng bằng web site qu&yacute; kh&aacute;ch chỉ cần v&agrave;o website b&aacute;n hoa tươi của ch&uacute;ng t&ocirc;i, bạn c&oacute; thể mua v&agrave; chọn mẫu theo &yacute; th&iacute;ch của m&igrave;nh , v&agrave; gọi điện hoặc đặt online, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ li&ecirc;n hệ với bạn để x&aacute;c nhận đơn h&agrave;ng, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ tiền h&agrave;nh đơn h&agrave;ng sau khi x&aacute;c định với đơn h&agrave;ng của bạn đ&atilde; xong,<br /><br /><br /><br /><br /><br />Sau đ&acirc;y l&agrave; những nội dung bạn sẽ gửi cho ch&uacute;ng t&ocirc;i<br /><br />- Mẫu hoa hay t&ecirc;n b&oacute; hoa , m&atilde; sản phẩm m&agrave; bạn chọn<br /><br />= Gửi th&ocirc;ng tin người nhận, số điện thoại, địa chỉ v&agrave; t&ecirc;n người nhận<br /><br />- Thời gian giao hoa v&agrave; nội dung ghi thiệp hoặc nội dung băng r&ocirc;n<br /><br />- Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thế n&oacute;i th&ecirc;m những y&ecirc;u cầu hay những dặn d&ograve; n&agrave;o khi mang hoa tới người nhận<br /><br />- Bạn lựa chọn h&igrave;nh thức thanh to&aacute;n ph&ugrave; hợp với ng&acirc;n h&agrave;ng bạn c&oacute;, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ giao hoa đ&uacute;ng thời gian bạn muốn,<br /><br />H&atilde;y gọi điện thoại theo số hotline để được tư vấn th&ecirc;m hoặc y&ecirc;u cầu v&agrave; x&aacute;c nhận đơn h&agrave;ng để ch&uacute;ng t&ocirc;i tiền h&agrave;nh l&agrave;m hoa v&agrave; giao hoa cho bạn<br /><br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận l&agrave;m hoa v&agrave; giao hoa tại c&aacute;c khu vực l&acirc;n cận b&aacute;n k&iacute;nh 10km , thời gian giao hoa l&agrave; 1h đến 2 tiếng,<br /><br /><br /><br /><br /><br />shop hoa tươi quận ph&uacute; nhuận - C&aacute;i g&igrave; cũng c&oacute; - gi&aacute; cả đừng lo<br /><br /><br />T&igrave;m một shop hoa tươi quận Ph&uacute; Nhuận trong thời điểm hiện tại chắc chắn sẽ kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; vấn đề kh&oacute; khăn. Tuy nhi&ecirc;n, một địa chỉ ho&agrave;n chỉnh c&oacute; thể mang đến cho bạn sự h&agrave;i l&ograve;ng với nhiều sản phẩm đa dạng đi k&egrave;m với gi&aacute; cả phải chăng l&agrave; một trong những mối quan t&acirc;m h&agrave;ng đầu của nhiều người. Đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i bạn sẽ ho&agrave;n to&agrave;n cảm thấy h&agrave;i l&ograve;ng nhất v&igrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết mang đến cho bạn những gi&aacute; trị tuyệt vời<br /><br /><br /><br /><br /><br />Shop hoa tươi quận ph&uacute; nhuận - Đa dạng về sản phẩm v&agrave; dịch vụ<br /><br /><br />Đến với shop hoa tươi quận Ph&uacute; Nhuận ch&uacute;ng t&ocirc;i chắc chắn sẽ mang đến cho bạn sự h&agrave;i l&ograve;ng khi sản phẩm v&agrave; dịch vụ tại đ&acirc;y v&ocirc; c&ugrave;ng đa dạng. Tất cả c&aacute;c loại hoa phổ biến v&agrave; đẹp nhất đều được mang đến cửa h&agrave;ng của ch&uacute;ng t&ocirc;i, c&ugrave;ng với đ&oacute; ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng cung cấp dịch vụ cho c&aacute;c sự kiện quan trọng như đ&aacute;m cưới, sinh nhật hoặc đ&aacute;m tang. rất c&oacute; &yacute; nghĩa để gi&uacute;p bạn tự tin đưa ra lựa chọn của m&igrave;nh.<br /><br /><br />xem th&ecirc;m &gt;&gt; hoa sinh nhật đẹp , lẵng hoa khai trương , đi&ecirc;n hoa chia buồn , dien hoa<br /><br /><br /><br />Shop hoa tươi quận ph&uacute; nhuận - Đảm bảo gi&aacute; cả hợp l&yacute;<br /><br /><br />Với mức gi&aacute; hợp l&yacute; m&agrave; Shop hoa quận Ph&uacute; Nhuận mang lại trong từng sản phẩm v&agrave; dịch vụ của m&igrave;nh. Đ&acirc;y cũng l&agrave; một trong những yếu tố kh&ocirc;ng thể thiếu để chinh phục kh&aacute;ch h&agrave;ng. Bạn ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể lựa chọn cho m&igrave;nh những sản phẩm ưng &yacute; nhất, vừa c&oacute; thể t&igrave;m được sản phẩm ph&ugrave; hợp với y&ecirc;u cầu m&agrave; vẫn tiết kiệm chi ph&iacute;. Hơn nữa, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n mang đến những ưu đ&atilde;i, khuyến m&atilde;i đặc biệt trong c&aacute;c sự kiện lớn trong năm để bạn trải nghiệm.<br /><br /><br /><br /><br /><br />Shop hoa tươi quận ph&uacute; nhuận - Nh&acirc;n vi&ecirc;n tư vấn nhiệt t&igrave;nh<br /><br /><br />Đặc biệt với đội ngũ chuy&ecirc;n vi&ecirc;n chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng được đ&agrave;o tạo b&agrave;i bản, bạn sẽ được tư vấn để t&igrave;m được sản phẩm ph&ugrave; hợp nhất. [https://shophoatiengiang.com/hoa-khai-truong-tan-phuoc/ Hoa khai trương T&acirc;n Phước] cũng l&agrave; một trong những thế mạnh tiếp theo gi&uacute;p shop hoa tươi Ph&uacute; Nhuận trở th&agrave;nh một trong những sự lựa chọn kh&ocirc;ng thể bỏ qua của kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br /><br /><br /><br />Shop hoa tươi quận ph&uacute; nhuận - Hỗ trợ giao h&agrave;ng tận nơi<br /><br /><br />Shop hoa tươi quận Ph&uacute; Nhuận c&ograve;n hỗ trợ giao h&agrave;ng tận nơi để bạn c&oacute; thể gửi qu&agrave; đến tay người nhận một c&aacute;ch nhanh nhất. D&ugrave; bạn ở đ&acirc;u chắc chắn bạn cũng sẽ t&igrave;m được cho m&igrave;nh sự lựa chọn ph&ugrave; hợp Ngay b&acirc;y giờ bạn c&oacute; thể li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để rinh về cho m&igrave;nh những sản phẩm ưng &yacute; nhất. H&atilde;y cho ch&uacute;ng t&ocirc;i biết mọi y&ecirc;u cầu của bạn, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ phục vụ v&agrave; mang đến cho bạn sản phẩm ho&agrave;n hảo nhất. Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn<br /><br /><br /><br />cửa h&agrave;ng hoa quả tươi Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, cửa h&agrave;ng hoa tươi đẹp ở Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, cửa h&agrave;ng hoa quả tươi tại Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, cửa h&agrave;ng b&aacute;n hoa tươi tại Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, cửa h&agrave;ng b&aacute;n hoa tươi ở Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, cửa h&agrave;ng hoa tươi nổi tiếng ở Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, Điện hoa tươi Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, cửa h&agrave;ng hoa tươi đẹp ở Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, shop hoa tươi gi&aacute; rẻ Quận Ph&uacute; Nhuận HCM , shop hoa tươi Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, cửa h&agrave;ng hoa tươi đẹp Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, shop hoa tươi tại Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, hoa b&oacute; cầm tay, b&oacute; hoa cưới m&agrave;u trắng, b&oacute; hoa cưới, b&oacute; hoa c&uacute;c t&acirc;y cuối c&ugrave;ng, b&oacute; hoa c&ocirc; d&acirc;u, dịch vụ điện hoa gi&aacute; rẻ,dịch vụ điện hoa gi&aacute; rẻ tại h&agrave; nội,dịch vụ điện hoa quốc tếdịch vụ điện hoa quảng ng&atilde;i dịch vụ điện hoa qu&agrave; tặng dịch vụ điện o hoa quy nhơn,dịch vụ điện hoa quảng nam,dịch vụ điện o hoa quảng trị,dịch vụ điện o hoa quảng ninh,dịch vụ điện hoa quận t&acirc;n b&igrave;nh,dịch vụ điện hoa ở s&agrave;i g&ograve;n, dịch vụ điện o hoa ở nha trang,dịch vụ điện o hoa phong linh,dịch vụ điện o hoa ph&uacute; y&ecirc;n,dịch vụ điệnn hoa ph&uacute; thọ, dịch vụ điện o hoa hải ph&ograve;ng,dịch vụ điện hoa th&agrave;nh phố vinh,dịch vụ điện k hoa vĩnh ph&uacute;c,dịch vụ điện m hoa tại ph&uacute; y&ecirc;n, dịch vụ điện l hoa sinh nhật,dịch vụ điện m m hoa ở hưng y&ecirc;n,dịch vụ điện hoa gia lai,dịch vụ điện i hoa tại gia lai, b&oacute; hoa cẩm chướng, b&oacute; hoa cưới đẹp, b&oacute; hoa cưới đơn giản, b&oacute; hoa c&aacute;t tường, b&oacute; hoa cưới cẩm t&uacute; cầu, hoa b&oacute; d&agrave;i, hoa b&oacute; d&agrave;i đẹp, hoa b&oacute; dạng d&agrave;i, hoa b&oacute; dep, b&oacute; hoa dep nhat, b&oacute; hoa dạng suối, hoa hồng b&oacute; d&agrave;i, c&aacute;ch b&oacute; hoa d&agrave;i, b&oacute; hoa hướng dương, c&aacute;ch b&oacute; hoa dạng d&agrave;i, dịch vụ điện n hoa tại Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, cửa h&agrave;ng b&aacute;n hoa tại Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, đặt hoa tươi , đặt hoa tươi s&agrave;i g&ograve;n, đặt hoa tươi qua mạng, đặt hoa tươi ở đ&acirc;u, Shop hoa tươi quận 7, shop hoa tươi quận 3, giao hoa tươi quận 2, đặt hoa tươi ở đ&acirc;u đẹp, đặt hoa tươi quận 7điện hoa gi&aacute; rẻ Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, shop hoa uy t&iacute;n nhất tại Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, shop hoa cao cấp tại Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, Shop Hoa Tươi Ph&uacute; Nhuận Hoa Khai trương quận Ph&uacute; Nhuận, shop b&aacute;n hoa chia buồn quận Ph&uacute; Nhuận, dịch vụ giao hoa tại quận Ph&uacute; Nhuận, shop hoa tươi Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, shop hoa tươi gi&aacute; rẻ Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, c&aacute;c shop hoa tươi ở Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, ,cửa h&agrave;ng hoa tươi,cửa h&agrave;ng hoa tươi tphcm,cửa h&agrave;ng hoa tươi đẹp ở h&agrave; nội, cửa h&agrave;ng hoa tươi những ch&agrave;ng trai,cửa h&agrave;ng hoa tươi tại tphcm, cửa h&agrave;ng hoa tươi đẹp ở Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, cửa h&agrave;ng hoa quả tươi tại Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, cửa h&agrave;ng b&aacute;n hoa tươi tại Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, ,dịch vụ điện quận b&igrave;nh thạnh, dịch vụ điện hoa quảng b&igrave;nh ở th&agrave;nh phố vinh,dịch vụ điện hoa ở vinh,dịch vụ điện hoa ở bắc ninh, dịch vụ điện hoa ở đ&agrave; nẵng,dịch vụ điện n hoa ở huế,dịch vụ ở hải ph&ograve;ng cửa h&agrave;ng b&aacute;n hoa tươi ở Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, cửa h&agrave;ng hoa tươi nổi tiếng ở Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, c&aacute;c cửa h&agrave;ng hoa tươi ở Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, cửa h&agrave;ng b&aacute;n hoa tươi tại Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, cửa h&agrave;ng b&aacute;n hoa tươi ở Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, c&aacute;ch l&agrave;m hoa khai trương, c&aacute;ch cắm lẵng hoa khai trương , hoa tươi mừng khai trương, hoa tươi ch&uacute;c mừng cửa h&agrave;ng hoa tươi đẹp Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, shop hoa tươi tại Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, shop hoa tươi ở Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, cửa h&agrave;ng hoa tươi tại Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, shop hoa tươi đẹp ở Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, cửa h&agrave;ng hoa tươi ở Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, ịch vụ điện hoa sinh nhật, hoa tặng sinh nhật em g&aacute;i, hoa sinh nhật gi&aacute; rẻ, hoa sinh nhật h&igrave;nh b&aacute;nh gat&ocirc;, giỏ hoa sinh nhật, giỏ hoa sinh nhật đẹp, gi&aacute; hoa sinh nhật, sinh nhật tặng hoa g&igrave; ,tặng hoa sinh nhật cho bạn g&aacute;i , giỏ hoa tặng sinh nhật,sinh nhật n&ecirc;n tặng hoa g&igrave;, giỏ hoa mừng sinh nhật, cửa h&agrave;ng hoa quả tươi Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, cửa h&agrave;ng hoa tươi đẹp ở Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, shop hoa tươi gi&aacute; rẻ Quận Ph&uacute; Nhuận HCM , shop hoa tươi Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, cửa h&agrave;ng hoa tươi đẹp Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, shop hoa tươi tại Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, hoa ch&uacute;c mừng sinh nhật ,hoa sinh nhật nam giới, Điện hoa, hoa sinh nhật ngộ nghĩnh ,hoa sinh nhật người y&ecirc;u, hoa tặng sinh nhật sếp nam, hoa trong ng&agrave;y sinh nhật, hoa sinh nhật đẹp nhất ,hoa sinh nhật h&agrave; nội shop hoa tươi ở Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, cửa h&agrave;ng hoa tươi tại Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, shop hoa tươi đẹp ở Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, cửa h&agrave;ng hoa tươi ở Quận Ph&uacute; Nhuận HCM , cửa h&agrave;ng hoa quả tươi Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, cửa h&agrave;ng hoa tươi đẹp ở Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, khai trương, tặng hoa mừng khai trương, hoa mừng khai trương ,hoa mừng khai trương h&agrave; nội, đặt hoa mừng khai trương ,lotte mart bi&ecirc;n h&ograve;a khai trương, giỏ hoa mừng khai trương ,mẫu hoa mừng khai trương, gi&aacute; hoa mừng khai trương , hoa ng&agrave;y khai trương ,hoa khai trương h&agrave; nội ,lẵng hoa khai trương h&agrave; nội, c&aacute;c cửa h&agrave;ng b&aacute;n hoa tươi tại Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, dien hoa ,c&aacute;c cửa h&agrave;ng hoa tươi ở Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, địa chỉ c&aacute;c cửa h&agrave;ng hoa tươi tại Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, c&aacute;c cửa h&agrave;ng b&aacute;n hoa tươi tại Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, cửa h&agrave;ng hoa tươi nổi tiếng ở Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, cửa h&agrave;ng hoa tươi ở Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, cửa h&agrave;ng hoa tươi tại Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, giao hoa tận nơi tphcm ,giao hoa tận nơi h&agrave; nội,giao hoa tận nơi,giao hoa tận nơi tại nha trang, giao hoa tận nơi đ&agrave; nẵng,giao hoa tận nơi hải ph&ograve;ng,giao hoa tận nơi ở h&agrave; nội,giao hoa tận nơi gi&aacute; rẻ, giao hoa tận nh&agrave;,giao hoa tận nh&agrave; kh&ocirc;ng t&iacute;nh ph&iacute;, shop hoa tươi cao l&atilde;nh, đặt cổng hoa tươi ở đ&acirc;u, shop hoa tươi Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, shop hoa tươi cao cấp, shop hoa tươi cao sơn, shop hoa tươi chợ bến th&agrave;nh, shop hoa tươi Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, shop hoa tươi diễm trang<br /><br />cửa h&agrave;ng hoa tươi đẹp Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, cửa h&agrave;ng hoa tươi tại Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, cửa h&agrave;ng hoa tươi ở Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, cửa h&agrave;ng hoa quả tươi Quận Ph&uacute; Nhuận HCM,<br /><br />cửa h&agrave;ng hoa tươi đẹp ở Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, cửa h&agrave;ng hoa tươi đẹp tại Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, cửa h&agrave;ng hoa quả tươi Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, cửa h&agrave;ng hoa quả tươi tại Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, cửa h&agrave;ng hoa tươi tại Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, dịch vụ điện hoa sinh nhật, hoa chia buồn tại h&agrave; nội, hoa chia buồn tphcm m, hoa chia buồn tại h&agrave; nội, v&ograve;ng hoa chia buồn hoa tặng sinh nhật em g&aacute;i, hoa sinh nhật gi&aacute; rẻ, hoa sinh nhật h&igrave;nh b&aacute;nh gat&ocirc;, giỏ hoa sinh nhật, giỏ hoa sinh nhật đẹp, gi&aacute; hoa sinh nhật, sinh nhật tặng hoa g&igrave; ,tặng hoa sinh nhật cho bạn g&aacute;i , giỏ hoa tặng sinh nhật,sinh nhật n&ecirc;n tặng hoa g&igrave;, giỏ hoa mừng sinh nhật, cửa h&agrave;ng hoa quả tươi tại Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, cửa h&agrave;ng b&aacute;n hoa tươi tại Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, cửa h&agrave;ng hoa tươi nổi tiếng ở Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, địa chỉ c&aacute;c cửa h&agrave;ng hoa tươi tại Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, cửa h&agrave;ng hoa tươi đẹp tại Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, c&aacute;c cửa h&agrave;ng b&aacute;n hoa tươi tại Quận Ph&uacute; Nhuận HCM, giỏ hoa ch&uacute;c mừng , giỏ hoa c&aacute;t tường, giỏ hoa c&uacute;c, giỏ hoa ch&uacute;c mừng sinh nhật, giỏ hoa dep ,nhung giỏ hoa dep, giỏ hoa hướng dương , giỏ hoa xơ dừa, c&aacute;ch l&agrave;m hoa khai trương, c&aacute;ch cắm lẵng hoa khai trương , hoa tươi mừng khai trương, hoa tươi ch&uacute;c mừng , Shop Hoa Tươi Ph&uacute; Nhuận<br /><br />Lượt xem : 9,529<br /><br /> ↵ ↵<br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br />Những c&acirc;u hỏi thường gặp<br /><br /><br />19004537<br /><br />0917.386.059 - 0901.95.85.95- 0937.153.262 (Hỗ trợ 24/24)
+
[http://www.3oko.net ต่างหูเงินแท้] คุณกำลังมองหาแล้ว กำลังเลือกหาเครื่องประดับในราคาไม่แพงอยู่นั้น คุณมักจะมองไปที่แบรนด์แพงและมักจะบ่นกับคนรอบข้างว่า ทำไมเครื่องประดับที่คุณสนใจแล้ว แพงจังเลยโดยที่คุณยังไม่ได้มองไปถึงแบรนด์ที่กำลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นมา

Revision as of 21:29, 27 October 2020

ต่างหูเงินแท้ คุณกำลังมองหาแล้ว กำลังเลือกหาเครื่องประดับในราคาไม่แพงอยู่นั้น คุณมักจะมองไปที่แบรนด์แพงและมักจะบ่นกับคนรอบข้างว่า ทำไมเครื่องประดับที่คุณสนใจแล้ว แพงจังเลยโดยที่คุณยังไม่ได้มองไปถึงแบรนด์ที่กำลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นมา